Fakturowanie, zarządzanie ofertami i zleceniamiFakturowanie, zarządzanie ofertami i zleceniami

 • tworzenie ofert; w przypadku zlecenia powstają automatycznie faktura i program. Uwzględniane są uwarunkowania cenowe.
 • określanie danych stałych dla klienta, spedytora, miejsc budowy, materiałów, uwarunkowań specjalnych, miejsc i stała wymiana danych za pomocą GYRODATA (o ile jest sieć).
 • przejmowanie dowodów dostawy i programu GYRODATA wraz ze stałymi numerami. Istnieje możliwość przekazania nowych stałych danych w programie GYRODATA.
 • istnieje możliwość wystawiania rachunków zbiorczych, jak np. zestawienie budów jednego klienta na jednym rachunku. Można uwzględniać lub nie koszty związane z transportem i materiałem
 • istnieje możliwość wprowadzenia podziału cen za materiał do 99 grup cenowych
 • różnicowanie do 9 taryf transportowych w tabeli cen zależnych od odległości (tabela GNT) wraz z cenami dla klientów (rachunek) i spedytorów (zaksięgowanie na korzyść jakiejś osoby lub przedsiębiorstwa po stronie „ma”).
 • specjalne kształtowanie cen transportowych za pomocą tabeli GNT, lub miejsc (strefy transportowania) lub ceny w odniesieniu do budowy w zależności od ustalenia z klientem lub na budowie
 • ceny transportowe i ceny materiałów w zależności od materiału (i w odniesieniu do dostawcy)
 • udzielanie skonta tylko w odniesieniu do towaru lub rachunku zbiorczego. Terminy dla skonta ustalane dla każdego klienta lub ogólnie. Materiały detaliczne mogą być wykluczone z procedury dotyczącej skonta.
 • rozliczenia transportowe z wydrukiem listów przewozowych i zaksięgowaniem na korzyść spedytora.
 • przekazywanie danych rachunku do FIBU (DATEV, KHK, itp.)
 • tworzenie bonusów i księgowanie na czyjąś korzyść, w oparciu o kwoty lub stawki procentowe dowodów dostawy
 • anulowanie rachunków z możliwością odebrania dowodu dostawy lub powtórzenie wydruku rachunku (np. w przypadku nagromadzenia papieru)
 • obszerne statystyki miesięczne, roczne i specjalne dotyczące dowolnych przedziałów czasowych. Porównania z latami ubiegłymi są także możliwe do wykonania
 • swobodne kształtowanie formularza rachunku w programie
 • proste przekazywanie stałych danych do MS ACCESS, EXCEL lub WORD
 • wprowadzanie zapisów obciążających za pomocą DTA

Program fakturowania firmy WÖHWA w połączeniu z programem dla wag i załadunku firma WÖHWA pokrywa cały przebieg czynności od załadunku do wystawienia rachunku. W przypadku późniejszych rozszerzeń (np. W przypadku automatycznego załadunku / ważenia) można zrealizować całościowe rozwiązanie. Problemy polegające na dopasowaniu między różnymi firmami mogą w ogóle nie wystąpić.

Program wystawiania faktur nadaje się zarówno dla małych przedsiębiorstw jak również dla central fakturowania wielu dostawców. Firma WÖHWA oferuje tutaj możliwość dopasowania do istniejących wymogów w ramach wymiany danych między fakturą a wagą. Tym samym program dotyczący fakturowania może być wprowadzony w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i wprowadzania zmian w wadze. Także w przypadku interfejsu do FIBU jest do dyspozycji kilka interfejsów, lub program dotyczący faktur może zostać dopasowany. Wraz z wprowadzeniem faktury z reguły można dalej stosować FIBU. Hotline firmy WÖHWA jest dostępna bezpłatnie, niezależnie od tego, jak dawno program został utworzony.

Za pomocą programu faktur można tworzyć oferty na bazie uwarunkowań istotnych dla klienta. Można kontrolować oferty, a w przypadku zlecenia tworzony jest automatycznie odpowiedni dokument (zlecenie). Uwarunkowanie cenowe jest specyficznie dopasowane do przemysłu materiałów sypkich i zawiera ono od zestawień cenowych aż do ceny specjalnej odnoszącej się do dowodu dostawy.

Tym samym odzwierciedlane są wszystkie istotne ustalenia cenowe, które wraz z obszernymi statystykami stanowią podstawę podejmowania decyzji. Różne rodzaje zaksięgowań na czyjąś korzyść, które także mogą być zależne od ilości, stanowią również część składową tego programu. W mniejszych przedsiębiorstwach program faktur obsługiwany jest częściowo także przez ważącego, co powoduje zminimalizowanie konieczności zatrudnienia personelu od przebiegu obróbki do wystawiania rachunków.

W ramach rozstrzygania trudności od problemów w procesie zarządzania kilkoma dostawcami do rozwiązań miejscowych, składamy ofertę dopasowaną do danego zapotrzebowania. Jeżeli jest to konieczne, można stworzyć bezpośrednie połączenie z przebiegu tworzenia faktury do innych przebiegów (np. skład mieszanki).

Systemy firmy WÖHWA zbudowane są modułowo na bazie komputerów dostępnych w handlu, aby także koszty związane ze sprzętem były do przewidzenia. Drogie i wymagające konserwacji rozwiązania związane z serwerami nie są konieczne. Na tej podstawie istnieją także warunki dla daleko idącej automatyzacji.

informacji